Tryggheten är en viktig fråga för moderaterna på Östermalm. Därför jobbar vi målmedvetet med frågan i flera olika politiska församlingar. Nedan finns ifnormation om allt det viktiga trygghetsarbete som sker i Östermalms stadsdelsnämnd. Har du frågor kring arbetet i satdsdelsnämndne kan du vända dig till ordförande Therese Carlborg, therese.carlborg@moderat.se.

Förebyggande arbete
Satsningar görs på förebyggande arbete bland ungdomar, föräldravandrare och antilangningskampanjer vid större helger. Trygghetsvandringar genomförs. Förvaltningen bidrar till upplevelsen av Stockholm som en välskött och trygg stad genom att en kvalitet på stadens park- och grönytor upprätthålls, flera parker rustas också upp under året.

Äldre
För att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet finns en arbetsgrupp, brottsförebyggande rådet (BRÅ) med representanter från förvaltningen, pensionärsrådet, den lokala polisen. Äldreomsorgen finns representerat i Kvinnofrid – Våld i nära relationer, projektet är en samverkan mellan myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med bland annat våldsutsatta kvinnor.

Inom Hemtjänst Östermalm läggs stor vikt vid att uppmärksamma och motverka äldres oro och utsatthet. Hemtjänst Östermalm har åtagit sig att informera om vilken personal som kommer, vilken tid samt utlovat att all personal ska bär ID-kort. Sekretess och säkerhetsrutiner följs vid nyckelhantering. Broschyrer med brottsförebyggande information delas ut samt att systematiskt arbete för riskbedömning bedrivs tex används en checklista för fallprevention.

Trygghetskvittot – ett utskrivningsmeddelande innehållande en beskrivning av de insatser som kommun respektive husläkarmottagning beslutat om vid utskrivning från sjukhus håller på att implementeras.

Barn
Under senare delen av februari 2014 kommer ungdomsverksamhet under kvällstid i det s.k. Humlanhuset som ligger i anslutning till Humlegårdens ungdomspark med bl a skateramper och konstgräsplan att starta. Målgruppen är 13-19 år. Tanken är att våra ungdomar ska få en trygg mötesplats.

FUSSION (Frisk Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) fortsätter under 2014 att påverka ungdomars och föräldrars attityd till alkohol, tobak och droger, i skolår 6 till 9. Ökat fokus på cannabis, eftersom tillgången på detta har ökat i Stockholm. FUSSION är ett samarbete mellan Barn och Ungdom, Socialtjänst och Utbildningsförvaltningen.

Det uppsökande fältarbetet sker under både vardag och helgkvällar med fokus på fredag och lördag. Arbetet bygger på att genom regelbundna besök i våra högstadieskolor informera om fältassistenternas verksamhet. Detta sker också regelbundet på föräldramöten. Fältassistenterna har också en central roll i det s.k. Program support, vars mål är att minska läktarvåldet, vilket innebär närvaro vid samtliga s.k. högriskmatcher på de stora idrottsarenorna.

Det finns dessutom ett konstaterat samband mellan tobaksbruk och haschrökning, varför det är av största vikt att tobak inte säljs till minderåriga. Tillsynen av öl- och tobaksförsäljningen genomförs regelbundet av fält- och preventionsenheten, även på kvällar och helger. I området finns ca 100 försäljningsställen och de ska inspekteras minst en gång om året. De försäljningsställen som får anmärkning får ett återbesök för en ytterligare kontroll Den så kallade Östermalmsmodellen har vunnit Stockholms kvalitetspris för 2013 och har ”exporterats” till andra stadsdelar.

Parker
Stadsdelen har under 2013 påbörjat arbetet med att rusta upp våra parker. Stadsdelsnämnden har i budget 2013 tilldelats 3,8 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:
Eriksbergsparken 1,9 mnkr Framtagande av ett belysningsprogram samt utförande av vegetationsåtgärder och upprustning av trappor och murar.

Gustav Adolfsparken 0,4 mnkr Framtagande av program för trädvård och upprustning av parken. Några av målen är ökad trygghet och tillgänglighet samt att skapa tåligare gräsytor.

Reinvesteringar i lekplatser 0,7 mnkr Tillgänglighetsförbättrande åtgärder och investeringar i lekutrustning.

Småparker 0,8 mnkr Investeringar i mindre parkytor samt medborgarförslag.

Därutöver ses belysningen i Humlegården över.

Relationsvåld

Förvaltningarna i norra innerstaden har under ett par år samverkat kring våld i nära relationer. Med statliga projektpengar har en projektanställd kartlagt behov av insatser, behov av handläggningsrutiner och ansvarsfördelning samt av intern- och extern samverkan. Vuxna som utsatts för relationsvåld erbjuds stöd av en specialistfunktion bestående av socialsekreterare med särskild kompetens. På förskolorna finns en känd rutin för hur man ska gå tillväga vid misstanke om att barn far illa. Barn som upplevt våld i familjen uppmärksammas särskilt och erbjuds stöd. En för stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm gemensam handläggningsrutin för arbetet med relationsvåld har tagits fram. Rutinen bygger på stadens nya program om relationsvåld och stadens riktlinjer. Arbetet på implementering av de nya rutinerna på går.

Frivilligorganisationer
I GASKEFF medverkar förutom nämnd och förvaltning även representanter från polis, socialtjänst, fältassistenter, skola, frivilligorganisationer och föräldrar. I brottsförebyggande rådet deltar polis, brandförsvar, företagarföreningar, fastighetsägare och SL tillsammans med förvaltningen.

Brottsförebyggande rådet genomför regelbundet trygghetsvandringar i stadsdelsområdet i syfte att åtgärda områden som kan uppfattas som otrygga. Fält- och preventionsenheten ansvarar för samordningen av brottspreventionen i stadsdelen och i arbetet ingår att uppmärksamma klotter och annan skadegörelse.

Därutöver bidrar Östermalms stadsdelsförvaltning med riktade insatser till föräldrarna för skolbarn på Östermalm genom ett bidrag på 200 000 kr för 2013 till föreningen Föräldravandrarna