Välkommen till Östermalmsföreningarna

Aliansens inriktning för Östermalm 2010

Vår verksamhetsplan har i år en ungdomsprofil och stadsdelens ungdomar förtjänar att nämnas extra i det här dokumentet. Det är ytterst oroväckande att stadsdelens ungdomar toppar undersökningar gällande nyttjande av alkohol. Vi prioriterar därför ännu fler satsningar för att bl.a. informera ungdomar men även deras föräldrar om tonåringars alkohol- och drogvanor och dess negativa effekter. Ungdomar i allmänhet har också svårt att komma in på arbetsmarknaden och vi satsar därför extra på att erbjuda fler sommarjobb.

År 2010 tar vi nästa steg med avsikt att göra Östermalm ännu bättre att bo, leva och arbeta i. Här följer ett axplock av de satsningar vi gör, område för område, för att uppnå våra tre övergripande mål:

1. Att Stockholm skall vara en attraktiv, trygg och växande stad för
boende, företagande och besök.
2. Att kvalitet och valfrihet skall utvecklas och förbättras.
3. Att stadens och Östermalms verksamheter skall vara kostnads-
effektiva.

Små barn och familj

 • Fortsätta vårt kvalitetsarbete i förskolorna. Vi har mest nöja föräldrar i hela Stockholm!
 • Stimulans för pedagogisk utveckling (dvs stöd till kommunala förskolor för att de skall kunna delta i stadsdelsgemensamma fortbildningar och utvecklingsprojekt)
 • Fortsatt kulturpeng
 • Ekologisk mat
 • Förbättra övergången förskola – skola
 • Språkutveckling och matematik

Mångfalden av kommunala och fristående förskolor ger barn och föräldrar möjligheter att hitta en verksamhet som passar just dem.

Skolbarn och ungdomar

 • FUSSION, ytterligare en person tillförs projektet med fokus på föräldrakontakter i syfte att sprida kunskap om bl.a. ungdomar och
  alkoholkonsumtion
 • Ytterligare en Fältassistent för arbetet med brott- och drogprevention samt med arbetet att hålla Östermalm tryggt och snyggt
 • Konstgräs på bollplanen i Humlegården, en kvalitativ spontanidrottsplats.
 • Ungdomsforum, ett sätt att lyssna på våra ungdomar
 • Sprida kunskapen till ungdomar om möjligheten att skriva medborgarförslag
 • Sommarjobb för unga i staden
 • Stöd till 4H bl.a. för tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade
 • Stöd till Föräldravandrarna Östermalm vars välfungerande metoder nu sprids till övriga stadsdelar
 • Projektet ”Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad”
 • fortsatt samverkan mellan närpolis, föräldravandrare, fältassistenter, skola, socialtjänst, kyrka, föreningsliv och frivilliga organisationer

Alliansen vill fortsätta att lyfta fram ungdomsfrågor genom att göra särskilda satsningar på ungdomar, på förstärkning av fältassistenter och på fortsatt finansiering av nätverket Föräldravandrarna på Östermalm, ungdomscaféer och fritidsaktiviteter. Skillnaden i pojkars och flickors olika vanor när det gäller fritidsysselsättningar ska uppmärksammas. Något som kan vara bekymmersamt är bristen på relevant forskning inom området ungdomars och särskilt flickors fritidsvanor.

Äldrefrågor

 • Valfrihet inom boende och utförare
 • Trygghetsboende på gång (Rio), vi uppmuntrar också privata senior-boenden
 • Läkemedelsgenomgångar
 • Förebyggande hembesök för 75+
 • Plan för sociala aktiviteter för alla, vi ger stimulansmedel för t.ex.
  utflykter, körsång, dans, massage mm
 • Öppna dagverksamheter
 • Stöd till anhöriga/närstående
 • ”Fixar-Malte”
 • Fortsatt satsning på att förbättra matkvaliteten och matupplevelsen

Inom äldreomsorgen ska det stöd som ges kännetecknas av valfrihet, värdighet och respekt. Vi inför trygghetsboende, dit kan man flytta om man vill ha en trygg boendeform med möjlighet till samvaro och trygghetslarm utan omsorgsbedömning.

Under året planeras ett trädgårdsprojekt på Östermalm för utveckling av miljöer för rehabilitering, stimulans och aktiviteter för vård- och omsorgsboenden i samarbete med Micasa. Vi kommer att ytterligare betona vikten av god och varierad kost för våra boende i äldrevården. Gärna tillagat så nära som möjligt både av miljöskäl men också av doft- och trivselskäl. Som exempel inför vi på våra äldreboende bl.a. vårdhundar, det finns spaterapeuter och tillgång till massage på vissa boenden för den som önskar.

Vår närmiljö

 • Arbetet ”Tillsammans mot skräpet” fortsätter. Vi skall bl.a. utveckla metoder för att mäta förändring över tid
 • Underhållsåtgärder i Stureparken, Tessinparken och Strandvägens allé
 • Humlegårdens entré mot Stureplan upprustas
 • Vi vill kartlägga möjliga nya och befintliga ytor för spontanidrott för en fortsatt satsning och kanske också hitta en plats för äldre med möjlighet till träning, aktivitet och rörelse
 • Nygrusade gångvägar på bl.a. Karlavägen och Valhallavägen

Östermalms parker fyller många och viktiga behov för Östermalms och Stockholms alla invånare, allt från rekreation för barn och äldre, till flanörstråk till estetisk signatur för stadsdelen. Vi prioriterar underhåll och utveckling och vill uppmuntra till att parkerna används under årets alla årstider. Att ha en nationalstadspark runt hörnet är ett privilegium som måste respekteras samtidigt som parken måste kunna vara en del av människors vardag.

Tryggt och Snyggt

 • Vi fortsätter att se över områden som kan belysas bättre för säker-heten skull
 • Genom kontinuerlig rapportering från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kan vi få bättre underlag för nya satsningar i syfte att göra stadsdelen tryggare
 • Trygghetsvandringar i stadsdelen fortsätter
 • Promenadstaden kräver säkrare förhållanden både för gångtrafikanter, cyklister och funktionshindrade.

Mörka platser kan leda till fler brott och framförallt kan de skapa en känsla av otrygghet. Det är något av en utmaning då vi har många parker och mycket grönska där allt planerades långt innan trygghetsfrågor stod i fokus. Vi samarbetar t.ex. med Fortum, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Fastighetsägarna i Stockholm för att ytterligare göra stadsdelen ljusare.

Arbete, stöd och omsorg

 • Vi genomför ett antal ”tillgänglighetsvandringar” tillsammans med handikapprådet i syfte att göra stadsdelen ännu mer tillgänglig under det s.k. Tillgänglighetsåret 2010. Som tillägg till det, kartlägger vi vad som redan gjorts i syfte att göra stadsdelen bättre för funktionshindrade
 • Extra platser i vuxenutbildning
 • Staden ordnar fler platser för sommarjobb
 • Handslaget för sommarjobb – utmaning till alla företag
 • Jobbtorgen utökas, extra satsning på ungdomar (visstidsanställning)
 • Socialtjänstinspektör
 • Höjd schablon (5 %) och peng för barnboende och korttidshem med funktionsnedsättning
 • Utökat samarbete med frivilligorganisationerna
 • 2010 inleds ett gemensamt projekt med andra innerstadsstadsdelar kring kvinnofrid med fokus på ett flerårigt utvecklingsarbete kring kvinnojoursverksamheten
 • Valfrihet inom socialpsykiatri och för boende (dagverksamhet, korttidshem för personer med funktionsnedsättning)
 • Det är viktigt att arbetet med att normalisera boendeformerna för personer med funktionsnedsättning drivs på genom tillskapandet av individualiserade, variabla boendeformer som trapphusboenden, träningsboenden och servicebostäder där stöd finns tillgängligt dygnet runt
 • Funktionsnedsatta är en av de grupper som lyfts fram i de särskilda insatser som staden gör för att motverka arbetslöshet där de är och ska vara en prioriterad grupp

I övrigt skall vi:

 • ha en budget i balans
 • fokusera på kärnverksamheterna
 • inom förvaltningen minska sjukfrånvaron ytterligare från idag 8,07 % (vilket är en minskning från förra året med 1 %) – till 6,5 % år 2010.
 • vara duktiga på att sprida information om stadsdelen via hemsidan till de som bor och verkar på Östermalm. Genom att utveckla kommunikationen för medborgarna ökar också möjligheterna till medborgardialog med stadsdelens innevånare. När förnyelse och upprustning ska genomföras eller nya funktioner skapas är kommunikationen och dialogen med medborgarna extra viktig.

Som en av de viktigaste, övergripande åtgärderna har de borgerliga partierna inom alliansen konsekvent verkat för att stärka individens fria val genom att konkurrensutsätta de verksamheter som inte innebär myndighetsutövning. Genom att göra detta ökar möjligheten för den enskilde att själv välja leverantör av offentliga tjänster. Samtidigt bidrar reformerna till att en ökad mångfald uppnås vad gäller leverantörer av offentligt finansierad service och tjänster.

Genom att införa en del gemensamma lösningar i staden kan vi minska våra kostnader. Kontaktcenter, Park- och Miljögruppen, gemensam ekonomihantering, gemensam IT-service, konsumentvägledning, skuld- och budgetrådgivning, gemensam växel, upphandlingsfunktion och lönehantering är exempel på samarbetsområden som gör oss mer effektiva och undviker dubbeljobb.

Detta ger lägre kostnader och en bättre hushållning med våra skattepengar. Och vi kan istället rikta våra resurser till dem som verkligen behöver stadens och stadsdelens hjälp.